I. DEFINICJE

 1. iMedia / Sprzedawca – firma i Media Joanna Sawicka z siedzibą w Białymstoku ul. Produkcyjna 98A, posiadająca REGON: 050543799, NIP: 9660848847.
 2. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.artehome.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o produktach i ich dostępności oraz dokonać zakupu oferowanych produktów.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.artehome.pl. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 4. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.artehome.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Towary – produkty prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
 6. Konto klienta – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 7. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
 8. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.
 11. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. ZASADY DZIAŁANIA

 1. iMedia Joanna Sawicka prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się Towary dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej ArteHome.
 2. Do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz z przeglądarką internetową;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

III. ZAMAWIANIE TOWARÓW

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.artehome.pl.
 2. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia.
 3. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

IV. CENY

 1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne w Rzeczpospolitej Polskiej podatki i cła. W przypadku przeliczenia cen na inną walutę niż polski złoty, ceny te zawierają jedynie podatki i cła należne na terenie RP.
 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
 3. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.
 4. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy.

V. FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 1. Za pobraniem – zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki. Jest to jedyny sposób opłacenia przesyłki z dołu.
 2. Przelew:
  a) szybki – Dokonany przy użyciu pośrednika serwisu Przelewy24 lub PayPal. Po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać przelewu należnej kwoty.
  b) tradycyjny – Klient otrzymuje numer konta, na który dokonać należy wpłaty np. na poczcie.
 3. Gotówka lub Karta kredytowa/płatnicza – w przypadku osobistego odbioru towaru.
 4. Zabezpieczenie przed oszustwami – Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail na adres:sklep@artehome.pl
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć Klientowi będącemu przedsiębiorcą dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

VI. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 1. Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

VII. SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski i na adres potwierdzony przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Dostawa może być zrealizowana poza terytorium Polski po uprzednim indywidualnym potwierdzeniu kosztów wysyłki oraz danych adresowych do dostawy towaru.
 3. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.
 4. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 4 (słownie: czterech) dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku wybrania, jako formy płatności szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin przekazania zamówienia do realizacji.
 6. W zależności od gabarytów zamówionych towarów, zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem firmy Pocztex, DPD, Rohling Suus, Geis. Przewidywany czas dostawy to maksymalnie 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki, zgodnie ze standardem oferowanym przez firmy przewozowe.
 7. Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie Sprzedawcy w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 98A, w dni robocze w godzinach 8:30 – 16.30. Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta przez kolejne pięć (5) dni roboczych od daty doręczenia Klientowi wiadomości elektronicznej w temacie gotowości towaru do odbioru.
 8. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta w ciągu 5 dni roboczych oraz w sytuacji, gdy Klient nie odbierze towaru od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane.
 9. W sytuacji określonej w pkt. 8, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Sprzedaży.
 10. W wypadku wyboru płatności w formie przelewu Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 11. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt. 10, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
 12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Konsumentowi.
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody i opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań osób trzecich lub jakiejkolwiek siły wyższej bez względu na ewentualną możliwość przewidzenia takich działań.
 14. W przypadku, gdy kupującym jest przedsiębiorca, korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Przedsiębiorcę z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 15. Klient w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności spisać protokół szkody.
 16. Sprzedający nie odpowiada za Produkty nie dostarczone do Klienta, jeśli niedostarczenie jest skutkiem błędnie podanego adresu dostawy przez Klienta.
 17. Jeśli Sprzedający będzie w posiadaniu informacji na temat jakichkolwiek opóźnień dostawy, wówczas zobowiązuje się powiadomić o tym Klienta.

VIII. UMOWA

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.artehome.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.459 ze zm.).

IX. KOSZT DOSTAWY

 1. Koszt dostawy na terenie Polski wynosi 25 zł brutto w przypadku dokonania zakupów o wartości poniżej 600 zł brutto (po uwzględnieniu wszystkich rabatów).
 2. W przypadku dokonania zakupów o wartości, co najmniej 600 zł brutto, przesyłka zostanie wysłana na terenie Polski do Klienta na koszt iMedia.
 3. Koszt dostawy poza terytorium Polski każdorazowo potwierdzany jest Klientowi przez Sprzedającego.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Konsumenta i Sprzedawcy podlegają zwrotowi.
 2. Odstąpienie przez Konsumenta od umowy wymaga złożenia przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane:
  a) e-mailem na adres: sklep@artehome.pl
  b) na piśmie na adres iMedia Joanna Sawicka 15-690 Białystok, ul. Produkcyjna 98A, z dopiskiem „Sklep Internetowy”.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Zwracany towar należy wysłać na adres: i Media Joanna Sawicka 15-690 Białystok, ul. Produkcyjna 98A.
 5. Konsument zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do iMedia (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).
 6. W razie odstąpienia od umowy płatności dokonane przez Konsumenta, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), zostaną mu zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez iMedia rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 8. Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób właściwy do zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie transportu – styropian, karton,folie ochronne, paleta. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu pakowania produktu należy skontaktować się ze Sprzedającym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem niewłaściwego zabezpieczenia towaru do transportu.
 10. Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Konsumenta z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.
 11. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, iMedia na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych.
 12. Przesyłkę ze zwracanym towarem Konsument obowiązany jest wysłać na swój koszt, iMedia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

XI. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
 3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sprzedawcę niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.
 5. W zgłoszeniu reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację. Reklamowany towar należy wysłać na adres: i Media Joanna Sawicka 15-690 Białystok, ul. Produkcyjna 98A. Przed wysyłką reklamowanego towaru należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółów postępowania.
 6. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
 7. iMedia w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru lub usunięcia wady towaru Sprzedawca zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

XII. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA – anulowanie zamówienia

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów.
 2. Aby skorzystać z ww. uprawnienia należy wysłać maila na adres sklep@artehome.pl z ważnością wysoką oraz zatytułować go: “Rezygnacja z zamówienia nr…”, lub kontakt ze sklepem internetowym pod numerem telefonu +48 537 388 588 (od pn. do pt. w godz. 8.30-16.30).
 3. Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.

XIII. UDOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca każdorazowo dokumentuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.artehome.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) (dalej: „ustawa o VAT”), dostarczając Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 2. Tytułem udokumentowania sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
 3. Tytułem udokumentowania sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Klienta będącego konsumentem iMedia wystawia paragon fiskalny. Warunkiem otrzymania faktury VAT wystawionej do paragonu fiskalnego jest podanie numeru NIP podczas składania zamówienia.

XIV. DANE OSOBOWE – Bezpieczeństwo i ochrona

 1. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego www.artehome.pl jest i Media Joanna Sawicka 15-690 Białystok, ul. Produkcyjna 98A.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez iMedia wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.
 5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – iMedia Joanna Sawicka, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

XV. PLIKI COOKIES

Serwis www.artehome.pl wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Polityce prywatności umieszczonej w serwisie www.artehome.pl.

XVI. ZMIANY W REGULAMINIE

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o ile jest to konieczne i wynika ze zmian w prawie lub przyczyn technicznych.

 

Data publikacji regulaminu: 01.03.2020 r.