Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "I MEDIA" Joanna Sawicka, ul. Produkcyjna 98A, 15-680 Białystok,
   NIP: 9660848847 email: biuro@infokioski.pl, tel. 857104433

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora

  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w temat kontaktu

  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu